¤ "Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Ach wir Armen!"

(Johann Wolfgang von Goethe (1782 - 1832), Faust I, Verse 2802 - 2804)